Regulamin serwisu i Polityka Prywatności

Esperal Gdańsk – Profesjonalne wszywki alkoholowe

1.Portal „esperalgdansk.eu”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami.

2.Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c. ul. Skłodowskiej Curie 5, 80-210 Gdańsk, NIP: 9571088725 REGON: 365362157

3.Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu.

4. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1/ Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.

2/ Przychodnia – Centrum Medyczne Immuno Zdrowie prowadzące działalność przy ul. Skłodowskiej Curie 5, 80-210 Gdańsk, NIP: 9571088725 REGON: 365362157, tel: 502106456

3/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia w rejestracji Przychodni wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej oraz jej opłacenia za pośrednictwem Portalu.  Jeśli pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

4/ Opłata  – koszt wizyty domowej, lub konsultacji stacjonarnej dla wizyty domowej Lekarza na terenie Trójmiasta oraz  na terenie najbliższych okolic Trójmiasta (Borkowo, Kowale, Otomin, Banino, Rotmanka, Pruszcz Gdański, Straszyn, Bojano, Rumia), dla wizyty domowej Lekarza dermatologa i Lekarza neurologa na terenie Gdańska. Koszt wizyty domowej Lekarza na
terenie innej miejscowości jest ustalany indywidualnie podczas telefonicznego zamawiania wizyty domowej pod numerem 502106456. Koszt konsultacji stacjonarnych w Przychodni znajduje się w cenniku.

Opłata stanowi całość należności, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta. Za badanie drugiego i każdego kolejnego pacjenta pod tym samym adresem w ramach jednej wizyty domowej lekarz pobierze dodatkową opłatę, która wynosi 50% opłaty za wizytę domową u pierwszego
pacjenta zgodnie z aktualnym cennikiem.

5/ Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Lekarza.

6/ Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem esperalgdansk.eu.

7/ Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług realizowanych przez Lekarzy zatrudnionych w Przychodni,

8/  Strona internetowa – strona internetowa esperalgdansk.eu,

9/ Wizyta domowa – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza wykonywana w miejscu zamieszkania pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa, obejmująca konsultację lekarską.

10/ Konsultacja stacjonarna – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza w  Przychodni.

5.Portal umożliwia opłacenie konsultacji stacjonarnych oraz wizyt domowych na terenie Trójmiasta i najbliższych okolic dla pacjentów oczekujących konsultacji lekarskiej możliwej do przeprowadzenia w miejscu pobytu Pacjenta lub konsultacji stacjonarnych realizowanych na terenie Przychodni.

6.Wizyty domowe opłacone za pośrednictwem Portalu wykonywane są w godzinach 8.00-21.00 w zależności od dostępności Lekarzy.

7.Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.) ani usług transportu sanitarnego.

8.Portal nie gwarantuje, iż każdy lekarz wykonujący wizytę domową posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej; Lekarz wykonujący wizytę nie jest także zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego innego niż stetoskop, ciśnieniomierz (przy wizytach dla pacjentów pełnoletnich), termometr. Lekarz wykonujący wizytę nie przepisuje recept na środki psychotropowe. Lekarz może odmówić wypisania recept na leki przyjmowane przewlekle.

9.Zamawianie wizyt domowych i konsultacji stacjonarnych w Przychodni realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Przychodnią a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie.

10.Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:

1/ oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

2/ oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 z późn. zm.), w przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,

3/ zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Lekarza opłaty za wizytę domową zgodnie z Cennikiem,

4/ oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

5/ udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 24 godzin po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza usłudze.

11.Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie opłacenia przez Klienta wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej w Przychodni, która wykonana zostanie przez Lekarza.

12.W przypadku zamówienia wizyty Lekarza Portal umożliwia umówienie wizyty domowej Lekarza udzielającego świadczenia lekarskie w zakresie podstawowym. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.

13.W przypadku zamówienia wizyty z zakresu dermatologii lub neurologii wizyta będzie wykonana przez lekarza specjalistę.

14.W czasie 48 godzin po zakończeniu wykonanej wizyty, Klient ma możliwość, – przy warunku, że Lekarz jest dostępny – dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi uzależnionych od dostępności Lekarza. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Klient zobowiązany jest zgłosić to pracownikowi rejestracji Przychodni, która skontaktuje się z lekarzem.

15.Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.

16.Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.

17.Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej telefonicznie pod numerem 502106456 lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu.

18.Oświadczenie składane jest za pośrednictwem pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie.

19.Składając zamówienie wizyty domowej Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

1/ imię i nazwisko lub firmę Klienta,

2/ adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

3/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,

4/ imię, nazwisko, pesel oraz adres pod którym przebywa Pacjent,

5/ żądany dzień i czas wizyty

20.Składając zamówienie na wizytę Lekarza, klient potwierdza, iż Pacjent dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu wizyty z Lekarzem. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

21.Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.

22.Zgłoszenie zapotrzebowania na wizytę jest każdorazowo rozpatrywane przez personel Przychodni, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania wizyty, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu wizyty, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms.

23.Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

24.W celu realizacji zamówienia na wizytę domową zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.

25.W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do DialCom24 Sp. z o.o., bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.

26.Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej wizyty domowej, w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.

27.W przypadku, gdy wykonanie wizyty domowej stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal konstatuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wizyty.

Pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu płatności poprzez stronę internetową.

28.Klient może opłacić wizytę za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez rejestrację Przychodni. Potwierdzenie wizyty następuje poprzez wiadomość sms wysłaną przez rejestrację Przychodni.

29.W przypadku potwierdzonej pomiędzy rejestracją przychodni i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu wizyty, portal nie ma możliwości zwrotu środków za opłaconą wizytę jeśli wizyta zostanie odwołana bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. (Po potwierdzeniu takiej wizyty Lekarz planuje i rozpoczyna /wykonuje podróż na wizytę w celu wykonania usługi co wiąże się z poniesieniem przez Lekarza kosztów i utraty innych korzyści na rzecz wykonania usługi Klientowi). Portal nie zwraca środków za opłaconą wizytę również jeśli Klient zdecyduje się wezwać pogotowie już po opłaceniu i potwierdzeniu przez Portal wizyty.

30.Jeśli potwierdzona i opłacona wizyta zostanie odwołana z winy lekarza, portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.

31.W przypadku gdy Klient opłacił wizytę, której Portal nie potwierdził i tym samym wizyta nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze
swojej winy nadpłacił za wizytę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza usługę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.

32.Pracownik rejestracji obowiązany jest wystawić paragon fiskalny za opłacone konsultacje stacjonarne. Za opłacone wizyty domowe pracownik rejestracji każdorazowo wystawia Klientowi fakturę, którą przesyła pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

33.Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej jest prowadzona przez Lekarza, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.). Pacjent po zakończeniu każdej wizyty domowej otrzymuje, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej.

34.Zarządzający Portalem dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

35.Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.

36.Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej przez Lekarza, w przypadku:

1/ braku dostępności lekarza oraz w każdym innym przypadku, gdy przyjęcie zamówienia nie jest możliwe;

2/ gdy Klient w przeszłości choć raz nie uiścił Lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową bezpośrednio po zakończeniu wizyty, również wówczas, jeśli opłata ta została następnie ściągnięta na drodze postępowania sądowego, ugody, lub dobrowolnie na skutek wezwania do zapłaty,

3/ Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania wizyty domowej w przeszłości naruszył dobra osobiste Lekarza lub zarządzającego Portalem,

37.Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ podanie przez Klienta danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

2/ ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu,

3/ jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu

4/ ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

5/ jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,

6/ brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy.

7/ odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody.

8/ opóźnienie wykonania wizyty domowej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.

38.Portal esperalgdansk.eu, jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

39.Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres siedziby zarządzającego Portalem wskazany w pkt2. Zgłoszone reklamacje oraz pytania są rozpatrywane w ciągu najbliższych 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji lub pytania.

40.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich
poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

41.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową.

42.Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.

43.O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.

44.Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Portalem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

45.Zarządzającego Portalem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.

46.Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień na wizytę domową przyjętych i potwierdzonych przez Portal przed zmianą regulaminu.

47.W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

48.Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.

49.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

50.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018

51.Regulamin udostępniony zostaje na Stronnie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

Polityka Prywatności

Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c. jest przychodnią lekarską świadczącą usługi medyczne. Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ujawniane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych, który odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystanie. Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c. jest właśnie administratorem danych.

  1. Jakie dane osobowe będą zbierane?

Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, zgodnie z poniższym wykazem: Nazwisko, imię, PESEL, Adres zameldowania i zamieszkania, Data urodzenia, Płeć, Numery telefonów, Adres e-mail, Informacje o karcie kredytowej/debetowej i rachunku bankowym. Będziemy również zbierać i przetwarzać Państwa „wrażliwe dane
osobowe”, takie jak dane z dokumentacji medycznej lub świadectw zgonu.

  1. W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa [lub otrzymane przez nas bez Państwa udziału (zgodnie z poniższym wyjaśnieniem)] zgodnie z poniższym wykazem:

CelCzy wyrażają Państwo zgodę?
Zarządzanie umową (np. wykonanie usługi, rozliczenie kosztówNie
Wypełnienie obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawaNie

Na cele określone powyżej, nie wymagamy Państwa wyraźnej zgody, dane są bowiem przetwarzane w celu wykonania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Będziemy wymagać Państwa danych osobowych w wypadku zamiaru nabycia naszych produktów i usług. Jeżeli nie zechcą Państwo przekazać nam tych danych, możemy nie być w stanie
udostępnić produktów i usług, o które się Państwo zwrócą lub które Państwa interesują, bądź dostosować naszej oferty do Państwa indywidualnych potrzeb.

  1. Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?

Zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej. We wskazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym, konsultantom technicznym, specjalistom, prawnikom, serwisantom, lekarzom i spółkom usługowym w celu realizacji działań (zgłoszenia, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, zarządzanie dokumentami). Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:  w razie planowanej lub faktycznej reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, zbycia lub innego rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów (w tym w ramach postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania) lub w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym odpowiedniemu rzecznikowi praw, w razie złożenia przez Państwa skargi dotyczącej produktu lub usługi, którą Państwu sprzedaliśmy.

  1. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt 4, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

  1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz
podmiotach, którym mogą one być ujawnione; wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody; aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe; usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub innego administratora; oraz złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpowiednim organie ochrony danych. Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania.

  1. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy. W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 6. 8. Jak długo przechowujemy dane osobowe? Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 10 lat od daty zakończenia umowy lub rozpatrzenia Państwa reklamacji. 10 letni okres wynika z ustalonego w Polsce okresu przedawnienia roszczeń. Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

  1. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami: Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c. Ul. Skłodowskiej Curie 5, 80-210 Gdańsk, tel: +48 519121010, E-mail: mpszczola@immunozdrowie.pl

  1. Jak często aktualizujemy zasady ochrony prywatności?

Niniejsze zasady ochrony prywatności są regularnie przeglądane i aktualizowane. Zapewnimy, aby na naszej stronie internetowej esperalgdansk.eu dostępna była zawsze ich aktualna wersja a ponadto o każdej ważnej zmianie, która może Państwa dotyczyć, poinformujemy Państwa osobiście. Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji na temat zasad ochrony prywatności miała miejsce 24 maja 2018 r.